Průběh a pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je Terinvest spol. s r.o. ve spolupráci s odbornými médii a partnery. Pořadatel vyhlašuje soutěžní téma vždy jedou ročně k 1. 11. a zajišťuje jejich vyhodnocení v následujícím roce.


2. Účastníky soutěže mohou být amatérští nebo profesionální fotografové bez omezení věku a národnosti. Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná. Zasláním fotografií do soutěže účastník potvrzuje souhlas s těmito pravidly


3. ZASÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ DO SOUTĚŽE
V termínu od 1. 11. do 31. 10. následujícího roku mají soutěžící možnost průběžně zasílat zpracovaná témata pouze elektronicky na email fototalent@terinvest.com.
Ukončení přijímání soutěžních fotografií je vždy do 31. 10., 23:59 hod. Po tomto termínu již nebudou snímky do soutěže zařazeny.
Každý soutěžící může zaslat pouze 1 snímek pro 1 téma.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ (SNÍMKŮ)
- snímek je třeba zaslat ve formátu JPG nebo PNG v tiskové kvalitě - nejlépe v rozlišení 30x42cm na 300dpi, resp. 3543x4996 bodů.

- ke snímku je nutné dodat název snímku, místo pořízení fotografie, zvolené téma, jméno a příjmení autora, telefonické a e-mailové spojení

- snímek nesmí obsahovat žádný vodoznak ani vložený text nebo obrázek

- soubory do celkové velikosti 5 MB je možné zasílat přímo na uvedený email. V případě většího datového objemu využijte některou z on-line služeb pro sdílení dat, např. uschovna.cz.


4. VÝBĚR
Autoři nejlepších fotografií, které budou zároveň splňovat všechny podmínky soutěže, postupují do užšího výběru a tyto snímky budou vystaveny na webu www.fototalent.cz.


5. VOLBA VÍTĚZNÝCH SNÍMKŮ

Vítěze soutěže FOTOTALENT v jednotlivých kategoriích vybírá odborná porota. Autoři vítězných snímků z každého tématu získají diplom, zasílaný elektronicky a věcné ceny od partnerů soutěže.

Vyhlášování výsledků soutěže probíhá online prostřednictvím webových stránek www.fototalent.cz , instagramu a facebooku, a to nejpozději do 30. 11.


6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Fotografie nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.


7. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci soutěže FOTOTALENT v médiích bez nároku na honorář. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům k jejich vlastní propagaci, nikoli však k prodeji.


8. Zasláním fotografie do soutěže účastník schvaluje, že je tento oprávněn s fotografií nakládat, zejména že je autorem fotografie. V opačném případě může být taková fotografie vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady vyřazen ze soutěže. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií či právy k nim. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.


9. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.